Dragana Vučić Đekić

Godine 2015. sam pokrenula Dramatuljke, dramske radionice koje se, uz ostalo, bave poticanjem i razvojem humora koji igra važnu ulogu u emocionalnom i intelektualnom razvoju djeteta. Doktorirala sam na Filozofskom fakultetu u Zagrebu iz područja humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana: teatrologija i dramatologija. Uže područje moga znantstvenoga interesa su teorije smijeha, psihološki, filozofski, sociološki i komunikološki aspekt smijeha. Tema kojom sam se bavila je stand-up komedija, noviji komički izvedbeni oblik koji je poseban jer komičar na pozornici predstavlja sebe, iznosi svoje gledište, promatrajući svijet i svakodnevicu na nov, autentičan način. Upravo ta autentičnost i sposobnost promatranja iz drukčije perspektive odlike su kreativnog duha, ne samo na pozornici već i u životu. Smatram kako tu vrstu kreativnog i kritičkog razmišljanja vrijedi njegovati od djetinjstva, razvijati smisao za humor kod djece i poticati ih da promatraju svijet iz različitih perspektiva, da budu otvoreni za nove ideje i slobodno izražavaju vlastite stavove, misli i emocije. Djeca koja posredstvom humora nauče kritički promišljati neće biti podložna raznim oblicima manipulacije i raznih nastojanja da se stvori sustav istomišljenika. Djeca s razvijenim smislom za humor će, naprotiv, često imati izražene vlastite stavove koji nisu konvencionalni te iznositi originalne i nove ideje. Na dramskim družionicama Dramatuljci pripremamo komedije, razvijamo komičke likove i situacije te kroz razne vježbe i igre potičemo i razvijamo smisao za humor kod djece. U opuštenoj i zabavnoj atmosferi djeca se oslobađaju straha od (javnoga) nastupa, slobodnije izražavaju svoje ideje, misli i osjećaje, jer humor najviše od svega opušta, i odrasle i djecu. Pored komičnih igrokaza i dramatizacija viceva, također, pripremamo predstave prema terapijskim pričama Susan Perrow koje su napisane da pomognu djeci kod raznih izazova i emocionalnih stanja. Jedna od takvih predstava koju smo u sklopu dramskih radionica napravili prema priči Susan Perrow je “Zvjezdana jabuka” koja pokazuje kako dosada može biti veliki izvor kreativnosti.

Pročitaj više
In 2015, I started “Dramatuljci” – drama workshops that, among other things, deal with encouraging and developing humor, which plays an important role in the emotional and intellectual development of a child. I received my doctorate at the Faculty of Philosophy in Zagreb in the field of humanities, the field of science of art, branch: theater and dramatology. The focus of ​​my interest is the theories of laughter and the psychological, philosophical, sociological, and communicative aspects of laughter. The topic I dealt with is stand-up comedy, a popular form of comedy performance that is special because the comedian presents himself on stage, presents his point of view, observing the world and everyday life in a new, authentic way. Precisely this authenticity and the ability to observe from a different perspective are the characteristics of a creative spirit, not only on stage but also in life. I believe that this type of creative and critical thinking is worth cultivating from childhood, developing a sense of humor in children, and encouraging them to observe the world from different perspectives, be open to new ideas and freely express their own attitudes, thoughts and emotions. Children who learn to think critically through humor will not be subject to various forms of manipulation and various efforts to create a system of like-minded people. Children with a developed sense of humor, on the contrary, will often express their own non-conventional views and present original and new ideas. At “Dramatuljci” drama workshops, we prepare comedies, develop comic characters and situations, and encourage and develop children’s sense of humor through various exercises and games. In a relaxed and fun atmosphere, children get rid of the fear of (public) performance, and express their ideas, thoughts, and feelings more freely, because humor relaxes adults and children the most. In addition to comedy plays and dramatizations of jokes, we also prepare plays based on the therapeutic stories of Susan Perrow, which were written to help children with various challenges and emotional states. One such play that we made as part of the drama workshops based on Susan Perrow’s story is “The Star Apple” which shows how boredom becomes a great source of creativity.

MESTO:

Zagreb, Hrvatska

Kontakt:

0997901899

Oblast delovanja:

Dramske radionice

Još umetnika